Verklaring dieselfdegeslagverhoudings

Daar heers baie onsekerheid onder NGK lidmate oor gebeure in die kerk, hiermee wil ons graag lidmate van Secunda-Oos gerusstel.

Sommiges buite die NGK, en selfs in die NGK, beskuldig die kerk van dwaling, wat ʼn ernstige saak is.  In die geskiedenis is dwaalleer geassosieer met dwaling ten opsigte van Jesus, Sy herkoms, geboorte, sterwe en opstanding, ook Sy wese as mens en God. Daarom is die Apostoliese Geloofsbelydenis geformuleer.  Daarby staan die Algemene Christelike Kerk wêreldwyd en natuurlik ook die NGK.

Die Bybel as Woord van God is die openbarings verhaal van God aan die Mens.  Die Bybel is die enigste geloofwaardige getuienis aangaande wie God is en wat Hy doen, daarby bly die NGK staan en sal nie daarvan afwyk nie.  Die Bybel is die openbaring vir die mens om God te leer ken.

Die NGK moes al baie bely dat die manier waarop na die Bybel gekyk is, soms gelei het tot minder goeie interpretasies van die Bybel, wat belangrik is vir ‘n kerk wat getrou wil bly aan die Bybel en die uitdagings wat deur die samelewing aan die kerk gerig word.  Hierdie interpretasie ‘foute’ geld vir sake in die Bybel wat nie met die sentrale sake in die Bybel te doen het nie, bv. Dra van hoede van vroue, kindernagmaal, aparte ontwikkeling, ras en kultuur, seksualiteit, ens.

Oor hierdie sosiale sake sal die kerk voortdurend deur die Bybel na die wêreld moet kyk en interpretasies aanpas om getrou te bly aan God se roeping vir die NGK in Suid Afrika.

Secunda-Oos het die besluit oor dieselfde geslag verhoudings wat deur die Algemene Sinode geneem is in 2011 ten volle ondersteun, maar ‘n beswaarskrif ingedien teen die 2015 besluit oor dieselfde saak.  Hier is die beswaarskrif wat ons ingestuur het aan die sinode:

BESKRYWINGSPUNT

DIESELFDEGESLAG VERBINTENISSE

Die kerkraad van die NGK Secunda-Oos stel voor:

  1. Dat die jongste besluit oor dieselfdegeslag verbintenisse van die Algemene Sinode in revisie geneem word.
  2. Dat die Sinode besluit om te volstaan by die vorige Algemene Sinode besluit aangaande selfdegeslag verbintenisse. (2011)

Motivering:

  1. Ons is verbind aan die Woord van God, en die God van die Woord, en glo dat die Bybel as riglyn vir ons lewens en besluite geld.
  2. Ons is oortuig dat die Skrif ons leer dat ‘n huwelik die lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou is, hierdie verbintenis weerspieël iets van die verbintenis tussen Jesus Christus en die kerk. (Efesiërs 5: 31-33).
  3. Ons glo dat die Skrif daaroor duidelik is dat alle seksuele verhoudinge buite die huwelik teen God se wil en plan is.
  4. Ons erken die kompleksiteit van seksuele oriëntasie en aanvaar dat mense ook homoseksueel georiënteerd kan wees.  Ons wil ‘n Christelike pastorale pad met hierdie lidmate stap.
  5. Die NGK Secunda-Oos aanvaar nie die besluit wat die AS geneem het oor selfdegeslag verbintenisse nie (2015), aangesien die vertrekpunt te humanisties is en nie die Skrifgronde sentraal stel nie.

(Die besluit van die sinode, 2011,  keer nie onsedelike en perverse homoseksualiteit goed nie [wat ook in die tekste van die Bybel afgekeur word], maar gee erkenning aan persone wat die behoefte het om as Christene hulself te verbind aan ‘n persoon van dieselfde geslag, [word nie Huwelik genoem nie], omdat hul seksueel so georiënteer is….weens watter rede ookal….aan sulke persone gee die NGK erkenning en aanvaarding, en nie verwerping en veroordeling nie.)

Die Algemene Sinode het hul besluit van 2015 in revisie geneem op ‘n volgende spesiale sinode sitting, maar dit is onkerkordelik verklaar in die hof, nadat sommige lidmate die kerk hof toe gevat het oor die proses.  Op die volgende algemene sinode sitting (waarskynlik September 2023) sal die saak verder hanteer word op ʼn meer kerkordelike manier.

Secunda-Oos bly verbind aan die NGK, al verskil ons soms van besluite deur die Algemene Sinode, solank dit nie die kern van die Christelike geloof aantas nie.

Bid asseblief vir die NGK en die rol wat ons as kerk speel om die Here se koninkryk in SA en die wêreld uit te bou.

Kontak gerus een van die leraars as u hieroor vrae het.

Groete in Christus Jesus, ons Here en Verlosser.