Program vir die Week

Program vir die week:

30 Oktober  18:00  Lofsangoefening

31 Oktober  08:15 tot 09:45  DvB Klereverkoping

31 Oktober  18:00  Jeugaand

3 November 18:30  DvB vergadering

4 November 09:00  Bybelgesprek (Jes. 12 en 13, by Ds. Hannes se huis)

4 November 10:00  Davishof-erediens

4 November 18:00  GSK vergadering

5 November 19:00  Stephan Joubert (Goedehoop)

6 November 18:00  Lofsangoefening

6 November  18:30 Gasvryheidsvergadering

7 November 18:00  Jeugaand

 

 

DANKOFFERFEES

10de Maand

Hiermee ons dankbaarheid teenoor die Here vir die oorvloed seëninge wat hy elke dag aan ons skenk en die genade wat ons uit sy hand ontvang het.  Koevertjies in afkondigingsvakkies.  Bydraes kan ook in bankrekening inbetaal word.

 

Liefdesdiens...waar jy geroepe voel...

Ons begin ‘n hulpfonds vir gesin wat dringend ‘n goedkoop motor moet koop, hulle motor is in ongeluk afgeskryf.  As u bydrae kan lewer, betaal asb in by kerkkantoor of maak elektroniese inbetaling, spesifiseer net ‘hulpfonds vir motor’.  Navrae Ds. Hannes

 

DRINGEND:  Ons is opsoek na mense om op ’n Maandag brood af te lewer (slegs een maand per jaar).  Kontak:  Joanita 0827863055 of  017-6314022.

 

Die Gemeenteraad het op die vergadering van 20 Oktober 2014 as volg besluit:

Die Gemeenteraad besluit om die voorgestelde nuwe Artikel 1 van die Kerkorde vir oorweging deur die gemeente aan te beveel.  Belydende lidmate van Secunda-Oos Gemeente word nou die geleentheid gebied om ook oor die voorstel te stem.  Stemming kan plaasvind vanaf 3 November 2014 tot 26 Januarie 2015, SLEGS binne kantoorure:

Sondae 09:00 – 10:00 (2 / 9 / 16 November 2014 en 19 / 26 Januarie 2015)

Maandag tot Vrydag 09:00 – 12:00 (3 November tot 15 Desember 2014 en 5 – 24 Januarie 2015)

Inligtingstuk met meer inligting is beskikbaar in kerkkantoor.

 

Huidige Artikel 1

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord

van God. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, staan uitgedruk in die Formuliere van Eenheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619, naamlik die sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die vyf Dordtse Leerreëls.

Voorgestelde Nuwe Artikel 1

1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord

van God.

2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.

2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif onderskryf nie.

3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied.

 

Emmers vir Kersfees

Neem ’n emmer by die kerk.  Vul dit met die aangehegde lysie wat die CMR goedgekeur het.  Doelwit is 200 emmers.  CMR kom haal dit op 16 November. (Inhoud kos ± R170.)

 

 

JEUG

#  Bid asb. vir die matrieks wat binnekort met hul eindeksamen begin.

Indien enigiemand betrokke wil raak by die Jeugbediening, kan hulle Luzanne kontak by

082 3353975 of luzannenabal@gmail.com.

Plakkie-afsluiting 2 November by die kerk.  Onthou swemklere, stoele en sambrele.

 

Eredienste

Sondag 2 November

21ste Sondag in Koninkrykstyd
09:00  Kategese

10:00  Erediens - Ds Hannes Reinecke

Tema:  "Onheilige heiliges in die wêreld"

Teks:  Matt.23:1-12

Geen aanddiens agv Goedehoop se Kerssangdiens

Info

Address:
Secunda, South Africa, 2302
Tel:
+27  176347518
Maan - Don:
8:00 am - 1:00 pm
Fri:
8:00 am - 12:00 pm

 

Befriend ons op Facebook ons is op facebook


Webwerf

hannesjjviljoen@gmail.com