Program vir die Week

Indien u huisbesoek verlang of 'n persoonlike krisis beleef, kontak gerus een van die leraars.

As enige lidmaat siek is of in die hospitaal opgeneem word, kontak asb een van die leraars of die kerkkantoor, sodat u besoek kan word.

 

 

Program vir die week:

27 Okt.  18:00  Lofsangoefening         Kerk

27 Okt.  18:00  DivorceCare

27 Okt  19:00 Jongwerkendes    Rots

28 Okt.  10:00 Funksie vir senior lidmate        Saal

29 Okt.  House of Mercy-uitreik

31 Okt  05:15 Meditatiewe gebedsbyeenkoms

1 Nov  09:00  Bybelgesprek      Jeuglokaal

1 Nov  10:00  Davishof-erediens

1 Nov  10:30  GriefShare           Jeuglokaal

 

 

Kerssangdiens:  DV 13 November 2016!
Kom deel in die vreugde van ons sangdiens!  Tyd wat op kalender staan, het verander: 17:30 vir 18:00 - ons begin reeds om 17:40 met voorsang.

Tee en verversings na afloop van die diens.

 

 

Jongwerkendes:  Elke Donderdag om 19:00 in die jeuglokaal.  Ons eet en drink en gesels saam uit die Bybel. Navrae:  Ds Hannes 0825785155

 

 

Die gemeente waarmee ons al 20 jaar in vennootskap is in Emba, het gevra of ons hulle kan help met die gooi van beton by hulle kerk en saal.  Ons benodig nog R35 000 en versoek ons lidmate om te help.  As u kan bydra, sal dit opreg waardeer word.  Betaal gerus in by die kerkkantoor.  Navrae Ds. Hannes 0825785155

 

 

GriefShare:

Dinsdae om 10:30 in die jeuglokaal.

Bel asb kerkkantoor by 017-6347518 of vir Esme 0836922859 vir meer besonderhede.

DivorceCare:  Donderdae om 18:00 in die Jeuglokaal

 

 

 

Kategese-afsluiting:  6 Nov.

Seniors @ 08:45 in Saal – Wafels! – Ouers welkom

Juniors @ 08:45 tot 11:00 Speletjies in die Rots

 

 

 

Gemeenskap:

Help, asb!

As u aan die einde van die jaar skoonmaak en daar is skooltasse wat steeds in ‘n goeie kondisie is, wil ons vra omdit asb vir HOM te skenk vir volgende jaar se skoolbenodigdhede.  Ons help jaarliks tussen 45 – 60 kinders om net die basiese benodigdhede te kan hê. Tasse is ‘n baie duur item en as julle het wat gebruik kan word, sal ons baie bly wees.  Handig asb by kerkkantoor in of kontak Lizette Neethling of Ds Hannes.

 

 

‘n Arbeidsterapie-student, van ons gemeente, het in Junie prakties gedoen by ‘n kinderhuis in Kenya en gaan nou na afloop van die eksamen vrywillig terug om verder daar te help.

Sy benodig ons hulp.  Om terapie te kan doen, benodig hulle, penne, potlode, uitveërs, liniale, skryfpapier en veral papierskêre.

 

Kinross Kersmark

KERKSAAL  te WOLHUTERSTRAAT

28 NOV tot 2 DES 2016

10:00 – 19:00

Daar is nog uitstalgeleentheid:

Fooi – R200-00 vir 1 tafel

R180-00 per tafel vir 2 tafels

R150-00 per tafel vir 3 tafels

13 % kommissie word ook geneem van u verkope.Ons verkoop u produk namens u.

Petro Duvenhage

071 686 1300

017 687 1247 (W)

 


Dis weer tyd om u bestelling vir die “Lig”-tydskrif en “Kerkbode” te plaas.  (Kerkbode sal ook voortaan ook in elektroniese formaat bestel kan word.)
Kerkbode: R371 per jaar.
Lig-tydskrif:  R292 per jaar.
Kontak asb. die kerkkantoor, indien u belangstel om ’n bestelling te plaas.  Indien ons voor 1 Desember bestel, kry ons 3% korting!

 

 

Dankofferkoevertjies weer beskikbaar in die portaal by afkondigingshokkies.

 

 

 

Senior Lidmaatfunksie vir lidmate bo 65 jaar is op 28 Oktober.  Die kunstenaar is Dieter Uken!

 

 

BESKRYWINGSPUNT
DIESELFDEGESLAG-VERBINTENISSE
Die kerkraad van die NGK Secunda-Oos stel voor:
1. Dat die jongste besluit oor dieselfdegeslag-verbintenisse van die
AIgemene Sinode in revisie geneem word.
2. Dat die Sinode besluit om te volstaan by die vorige AIgemene Sinode besluit aangaande selfdegeslag-verbintenisse. (2011)
Motivering:
1. Ons is verbind aan die Woord van God, en die God van die Woord en glo dat die Bybel as riglyn vir ons lewens en besluite geld.
2. Ons is oortuig dat die Skrif ons leer dat 'n huwelik die lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou is, hierdie verbintenis weerspieël iets van die verbintenis tussen Jesus Christus en die kerk. (Efesiers 5: 31-33).
3. Ons glo dat die Skrif daaroor duidelik is dat alle seksuele verhoudinge buite die huwelik teen God se wil en plan is.
4. Ons erken die kompleksiteit van seksuele oriëntasie en aanvaar dat mense ook homoseksueel georiënteerd kan wees. Ons wil 'n Christelike, pastorale pad met hierdie lidmate stap.
5. Die NGK Secunda-Oos aanvaar nie die besluit wat die AS geneem het oor selfdegeslag-verbintenisse nie, aangesien die vertrekpunt te humanisties is en nie die Skrifgronde sentraal stel nie.

Eredienste

SONDAG 30 OKTOBER
24STE SONDAG IN KONINKRYKSTYD

08:45  Kategese
10:00  Kleuterkerk
10:00  Erediens - Ds Hannes Reinecke
Teks:  Habakuk 1:1-4 en 2:1-4
Tema:  "Wat sien jy?"
17:30  Rotsdiens - Ds Hannes Reinecke

Tema:  "My geloof in 'n krisis"

 

Info

Address:
Secunda, South Africa, 2302
Tel:
+27  176347518
Maan - Don:
8:00 am - 1:00 pm
Fri:
8:00 am - 12:00 pm

 

Befriend ons op Facebook ons is op facebook


Webwerf

hannesjjviljoen@gmail.com